№ 3 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 1 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Макаровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 30 от 19.12.2018
Макаровка авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 14нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
Макаровка авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 13нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 28 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 27 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Макаровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать