№ 12 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Макаровка авыл җирлеге Советының 2006 елның 15 июлендәге 5 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 9 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 20 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 21 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 10 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 14 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 1 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Макаровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 30 от 19.12.2018
Макаровка авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 14нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
Макаровка авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 13нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 28 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 27 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Макаровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать