№ 2 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 31 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 25 от 02.07.2019 г.
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Макаровка авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 23 гыйнварындагы 2 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларына адреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт...

Скачать